๗. อนิรุทธ์คำฉันท์

| | |
๗. อนิรุทธ์คำฉันท์

ผู้แต่ง    ศรีปราชญ์  เป็นบุตรของพระโหราธิบดี  เป็นกวีเอกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
คำประพันธ์    เป็นฉันท์และกาพย์ มีร่ายปนอยู่บ้าง
วัตถุประสงค์ 


สาระสำคัญ    เรื่องอนิรุทธ์ได้มาจากคัมภีร์วิษณุปุราณะและมหาภารตะ มีเนื้อเรื่องคล้ายสมุทรโฆษ คือมีการอุ้มสมระหว่าง พระอนิรุทธ์กับนางอุษา และพรากจากกัน แต่ในที่สุดก็ได้พบกันและครองกันสืบมา
คุณค่า
         (๑) ใช้ในการเปรียบเทียบกับเรื่องอณุรุทในสมัยรัชกาลที่ ๑ 
         (๒) มีลักษณะแหวกธรรมเนียมนิยมคือไม่มีบทไหว้ครู 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น